Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

JAVNE DRAŽBE

V. javna dražba IRSKO

Poziv ponudnikom za sodelovanje na X. javni dražbi za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki so predmet koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS - GG Maribor

Podatki o kakovosti in izmeri gozdnih lesnih sortimentov X. javne dražbe - GG Maribor

Poziv ponudnikom za sodelovanje na XI. javni dražbi za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki so predmet koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS - GG Maribor

Podatki o kakovosti in izmeri gozdnih lesnih sortimentov XI. javne dražbe - GG Maribor

Poziv ponudnikom za sodelovanje na XII. javni dražbi za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki so predmet koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS - GG Maribor

Podatki o kakovosti in izmeri gozdnih lesnih sortimentov XII. javne dražbe - GG Maribor

Poziv ponudnikom za sodelovanje na XIII. javni dražbi za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki so predmet koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS - GG Maribor

Podatki o kakovosti in izmeri gozdnih lesnih sortimentov XIII. javne dražbe - GG Maribor

Poziv ponudnikom za sodelovanje na XIV. javni dražbi za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki so predmet koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS - GG Maribor

Podatki o kakovosti in izmeri gozdnih lesnih sortimentov XIV. javne dražbe - GG Maribor


 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 11. marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.

Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen je skrb za racionalno rabo ter okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

Sklad izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, namenjenih tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja ter za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

Z odkupom, s prodajo in z menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

V skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, zlasti na gorskih in hribovitih območjih.

Sklad kot zaščitnik interesa države glede lastništva kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije skrbi za sodno in zunajsodno ureditev lastninske pravice ter ureja druge stvarne pravice in geodetske zadeve, povezane z zemljišči, s katerimi upravlja.

Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi naši gozdovi in produkti so

FSC certificirani 

 UREDITEV ZAKUPNIH RAZMERIJ NA ZEMLJIŠČIH Z VRISANIMI GERK-i

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije bo z namenom ureditve zakupnih razmerij za kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerimi gospodari, z aprilom 2013 pričel pisno pozivati vse osebe, za katere je bilo na podlagi evidenc Ministrstva za kmetijstvo in okolje o grafičnih enotah rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (GERK) ugotovljeno, da so vpisale GERK-e tudi na kmetijskem zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju Sklada, ter da za ta zemljišče s Skladom nimajo sklenjene zakupne pogodbe oziroma imajo le to sklenjeno za površino, ki ne ustreza površini vpisanega GERK-a, da se oglasijo na pristojni območni izpostavi Sklada, kjer se bo na podlagi dostopnih informacij preveril morebiten zamik med zemljiško katastrskimi prikazom in prikazom GERK-a ter ugotovila pravica do uporabe zemljišča. 

Sklad bo v vseh primerih neobstoja zamika med zemljiško katastrskim prikazom in prikazom GERK, ali neizkazane pravice do uporabe zemljišča, za ta zemljišče v skladu s predpisi objavil javno ponudbo za zakup kmetijskega zemljišča na oglasni deski pristojne upravne enote. V kolikor bodo pozvane osebe izkazale prednostno pravico do zakupa v skladu z določili zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma bodo za sporna zemljišča predložile dokazila, s katerimi bodo izkazale pravico do uporabe, bo Sklad zakupno pogodbo sklenil z njimi. V nasprotnem primeru pa bo za te osebe pri pristojnih upravnih enotah predlagan postopek izbrisa vpisanega GERK-a. 

 

JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA PRODAJO

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja neobvezujoč seznam potencialnih zemljišč za prodajo. V seznamu so zajeta kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča, s katerimi gospodari Sklad in ki in ki izpolnjujejo načelne kriterije glede prodaje zemljišč, ki so opredeljeni v Razvojni strategiji Sklada, sprejeti s strani Sveta Sklada, dne 29. 6. 2011.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek prodaje v tistih primerih, ko bo s strani fizične oziroma pravne osebe izkazan interes za nakup in za izvedbo pravnega posla ne bodo izkazane zakonske ovire. Tekom postopka prodaje bodo nato oblikovani tudi prodajni pogoji za konkretno zemljišče, za katerega je bil izkazan interes za nakup.

Do seznama potencialnih zemljišč za prodajo dostopate tako, da kliknete TUKAJ.

Iskalnik glede prodaje zemljišč, kjer lahko najdete tako posamezne parcele iz tega seznama potencialnih zemljišč za prodajo, kot tudi parcele, ki so vključene v Program prodaje nepremičnin, ki ga sprejema Svet Sklada, ter tako imenovane aktualne parcele, za katere je Sklad na pristojni upravni enoti že objavil ponudbo za prodajo, pa lahko najdete na tej spletni strani zgoraj, na zavihku z naslovom »Promet z zemljišči« oziroma tako, da kliknete TUKAJ.JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA ZAKUP

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.


Obvestilo za javnost - Trenutno stanje na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov ter nadaljnji koraki na tem področju

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad), kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, seznanjata vse lastnike in uporabnike melioriranih kmetijskih zemljišč, o trenutnem stanju na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov ter o nadaljnjih korakih na tem področju.

Ministrstvo je dne 23.12.2011 izdalo odločbo št. 3313-116/2011/2, s katero je skladu priznalo usposobljenost za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov do leta 2017. Sklad upravlja s 271 hidromelioracijskimi sistemi, od tega je 184 osuševalnih sistemov, 29 namakalnih sistemov ter 58 hidromelioracijskih sistemov, katere vzdržujejo gospodarske družbe same.

V letu 2013 so se izvedla javna naročila za iskanje podizvajalcev vzdrževalnih del na posameznem hidromelioracijskem sistemu za obdobje treh let. Sklad je bil uspešen pri 106 hidromelioracijskih sistemih in sklenil pogodbe ter so se pričela izvajati redna vzdrževalna dela. Pri 106 hidromelioracijskih sistemih pa ni prišlo do podpisa pogodbe zaradi nezanimanja (pri 5 namakalnih sistemih) oziroma zaradi interesa spreminjanja pogodbenih obveznosti (pri 101 osuševalnih sistemih). Sočasno, s potekom javnega naročila, je na ministrstvu potekal podrobnejši pregled vseh dokumentov in postopkov v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi zahtevnosti pregleda, ki je zahteval veliko dela, volje in energije, tako ministrstva kot Sklada, se je sprejem oziroma potrditev dokumentov zavleklo. V izogib ponavljajočim napakam in zapletom, je ustanovljena tudi posebna delovna skupina, ki ima za nalogo izboljšanje zakonodajne ureditve na tem področju. Zaradi nastale situacije so predlagani naslednji koraki, ki naj bi pripomogli k boljšemu in preglednejšemu upravljanju ter vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov:

  1. Za 106 hidromelioracijskih sistemov se pripravi novo javno naročilo za izbor podizvajalca vzdrževalnih del in sicer v čim krajšem možnem času.
  2. Vsi lastniki in drugi uporabniki kmetijskih zemljišč na teh 106 hidromelioracijskih sistemih, ne bodo plačali odmero za višino nadomestila na hektar za redna vzdrževalna dela na objektih in napravah na hidromelioracijskih sistemih za leto 2014. Vsa predvidena dela v programih vzdrževanja hidromelioracijskih sistemom za leto 2014 se bodo na teh sistemih financirali iz že zbranih sredstev.
  3. Spreminja se zakonodaja na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. S spremembami zakonodaje želimo preglednejši, enostavnejši in ugodnejši administrativni postopek. Posledično bo spremenjena zakonodaja imela pozitiven vpliv tudi na sama izvedbena vzdrževalna dela.

S predvidenimi koraki pričakujemo, da se bodo odpravile ovire in napake, ki so povzročile nejevoljo v letu 2013.

 

  

 

 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 Naslov: Dunajska cesta 58, 
              1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 11 00
Faks: 01 434 11 31
E-pošta: info.skzgrs@gov.si
direktorica: Irena Šinko

Imate vprašanje, pobudo, pritožbo, pohvalo…?

Pošlji