Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Javni poziv za izbiro najugodnejšega ponudnika za sklenitev začasnega sporazuma o obdelavi zemljišč - 20. junij 2016

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2

  Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na svoji 20. redni seji, dne 31. 5. 2016, s sklepom št. 145/2016, sprejel obvezno razlago tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2, z naslednjo vsebino:

»Obseg prednosti do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 se zmanjša le za površine, pridobljene v zakup po 6. 6. 2014, ki so bile pridobljene na podlagi uveljavljene prednosti iz naslova VVO 1.«.

 Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB 2, sprejet na 16. redni seji, dne 24. 2. 2016, je namreč spremenil tretji odstavek 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč tako, da je prednostno pravico do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 omejil na obseg lastnih zemljišč zakupnika na VVO 1, pri čemer se pravica do prednosti upošteva šele za zakupna razmerja sklenjena po 6. 6. 2014.

V zvezi z navedeno dopolnitvijo pa so se pri zakupnikih, ki jih le ta zadeva, pojavila vprašanja glede razlage obsega uveljavljanja prednosti do zakupa, in sicer, ali se obseg prednostnega upravičenja zmanjša za prav vsa sklenjena zakupna razmerja po 6. 6. 2014, ali zgolj za tiste površine, ki jih je zakupnik pridobil v zakup izrecno na podlagi navedene prednosti iz naslova VVO 1. Svet Sklada je v zvezi z navedenim odločil, kot izhaja iz zgoraj citirane obvezne razlage.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Zakup vinogradov na Biljenskih gričih - Agroind Vipava

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči na območju vinogradniškega kompleksa Biljenski griči, ki so v lasti Republike Slovenije, kar pomeni, da mora v luči dobrega gospodarja poskrbeti za njihovo obdelavo, na način, da zanje zagotovi ustrezne obdelovalce.

Ker je interes Sklada, da so državna kmetijska zemljišča primerno obdelana, je Sklad tudi Biljanske vinograde oddajal v zakup, in sicer podjetju Agroind Vipava d.d., kateremu je zaradi neplačevanja zakupnine, in kot se je izkazalo, tudi zaradi ne obdelovanja zemljišč, z dnem 31. 12. 2015, odpovedal zakupno pogodbo.

 Po uvedbi stečaja nad podjetjem Agroind Vipava, 24. 5. 2016, je skrb nad obdelavo zemljišč prevzel Sklad. Skupaj s kmetijsko inšpekcijo je Sklad ugotovil, da je 80 ha zemljišč v tako slabem stanju, da na njih obdelava vinogradov, ki so popolnoma zaraščeni, ni več mogoča. Od 185 ha preostalih vinogradov v zgornji in spodnji Vipavski dolini, je Sklad prek javnega poziva za izbiro najugodnejšega ponudnika za sklenitev začasnega sporazuma o obdelavi zemljišč s pripadajočimi trajnimi nasadi, uspel zagotoviti začasno obdelavo za več kot 80 ha zemljišč, za ostala zemljišča pa je tudi že v dogovoru s ponudniki.

 S sklenitvijo sporazuma se bodo ponudniki zavezali, da bodo kot dobri gospodarji obdelovali in obdelali celotno površino kmetijskih zemljišč po sklenjenem sporazumu. Poleg redne oskrbe vinogradov, ki so bili do objave javnega poziva že obrezani s strani prejšnjega zakupnika, se bodo izbrani ponudniki zavezali opraviti tudi dela na preostalih vinogradih, ki še niso bili obrezani. Opraviti bo morali najmanj vsa dela, ki so potrebna za preprečitev nadaljevanja propadanja trajnih nasadov in nujna dela, ki so potrebna za preprečitev razvoja in širjenja bolezni, značilnih za vinogradniško proizvodnjo.

Pridelek grozdja letine 2016 bo v celoti v lasti sprejemnikov ponudb, s katerimi bodo sklenjeni sporazumi. Za same vinograde Sklad najemnine ne bo zaračunal, zaračunal bo le uporabnino za zemljišče, kot bo dogovorjena s sporazumom. Sklad ponuja v obdelavo zaokrožene celote po posameznih GERK-ih,  dopušča pa možnost, da si GERK med seboj razdeli več med seboj predhodno usklajenih ponudnikov, ki to izrazijo s skupno ponudbo.

 Sklad namerava dolgoročno zakupno razmerje skleniti na podlagi razpisa, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih – ZKZ, do konca leta 2016. Sporazumi o začasni obdelavi zemljišč s pripadajočimi trajnimi nasadi na območju vinogradniškega kompleksa Biljenski griči, bodo namreč z izbranimi obdelovalci sklenjeni le za čas letošnjega leta. Pri tem pa sklenitev sporazuma izbranemu obdelovalcu ne daje prednosti pri sklenitvi trajnega zakupnega razmerja, saj bo slednje sklenjeno ob upoštevanju prednostnega vrstnega reda, kot ga določa ZKZ.

 Dejstvo je da si Sklad v konkretnem primeru ves čas prizadeva za ustrezno obdelavo zemljišč na območju vinogradniškega kompleksa Biljenski griči in temu ustrezno kot dober gospodar zemljišč v lasti Republike Slovenije tudi izvaja vse svoje aktivnosti.                 

                                                                           

POZIV ZA UREDITEV PRAVICE ZA ODJEM VODE IZ NAMAKALNEGA SISTEMA VOGRŠČEK ZA NAMAKANJE IZVEN OBMOČJA SISTEMA

 

 

OBVESTILO
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane kupce državnih gozdov, da bo vse vloge za nakup gozdov, ki bodo na Sklad prispele po 15. aprilu 2016, prenesel v obravnavo družbi SiDG d.o.o., katera bo s 1. julijem 2016 prevzela upravljanje državnih gozdov.
 
V tekočem obdobju, do 1. julija 2016, bo Sklad obravnaval že prejete vloge za prodajo državnih gozdov.
 
Irena Šinko
direktorica

Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi

Obvestilo pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem

OBVESTILO pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS, o obveznosti prejemanja in izdajanja e-računov


JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA ZAKUP

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.


Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 11. marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.

Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen je skrb za racionalno rabo ter okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

Sklad izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, namenjenih tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja ter za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

Z odkupom, s prodajo in z menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

V skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, zlasti na gorskih in hribovitih območjih.

Sklad kot zaščitnik interesa države glede lastništva kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije skrbi za sodno in zunajsodno ureditev lastninske pravice ter ureja druge stvarne pravice in geodetske zadeve, povezane z zemljišči, s katerimi upravlja.

Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi naši gozdovi in produkti so

FSC certificirani 

 


 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 Naslov: Dunajska cesta 58, 
              1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 11 00
Faks: 01 434 11 31
E-pošta: info.skzgrs@gov.si
direktorica: Irena Šinko

Imate vprašanje, pobudo, pritožbo, pohvalo…?

Pošlji