Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

OBVESTILO pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS o obveznosti prejemanja in izdajanja e-računov

JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA ZAKUP

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Tudi slovenska lesna podjetja vse bolj prepoznavajo pomen certifikata FSC

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je certifikate FSC podelil še štirim slovenskim lesnim podjetjem in eni zasebni gozdni posesti

Gornja Radgona, 24. avgust 2014 - Direktorica Sklada, Irena Šinko, in minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, sta na slovesni prireditvi, ki je potekala na Pomurskem sejmu AGRA, predstavnikom zasebnih lesnih podjetij in gozdni posesti, podelila certifikate FSC (Forest Stewardship Council - Svet za nadzor gozdov).

Novi prejemniki certifikata FSC so podjetja POTRATE, D.O.O., GROLES D.O.O., MIZARSTVO BOLČIČ, SOLARUS D.O.O. in gozdna posest BLEGOŠ.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je prejel certifikat FSC za vse državne gozdove, s katerimi gospodari, že leta 2007. V njih gospodari nadstandardno, po mednarodno priznanih kriterijih. Od leta 2010 dalje pa je proces certificiranja razširil tudi na zasebni gozdarski in lesno-predelovalni sektor, pri čemer je bilo v juliju 2014 certificiranih že 49 zasebnih podjetij in več kot 28.435 ha zasebnih gozdov.

Vloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na področju vzpostavljanja gozdno-lesne verige nesporna. Državni in zasebni gozdovi, ki so certificirani v okviru Skladove FSC sheme, pomenijo edino FSC certificirano surovinsko bazo za slovenska lesna podjetja, vzpostavitev slovenske gozdno-lesne verige pa je eden temeljnih ciljev, pomembnih za izboljšanje gospodarske strategije Slovenije. Sklad zato s povezovanjem te verige želi okrepiti slovenska gozdarska in lesna podjetja, da bodo lahko s certificiranimi lesnimi proizvodi konkurenčno nastopala tudi na tujih trgih.

Certifikat FSC kupcem izdelkov iz lesa zagotavlja, da je bila v samem izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom, do sečnje, transporta, lesnopredelovalne dejavnosti do prodajalca. Predstavniki slovenskega gozdarskega in lesno-predelovalnega sektorja se bodo morali vse bolj odločati za vstop v shemo certificiranja, saj so kupci vedno bolj okoljsko ozaveščeni, podjetja, ki imajo certifikat, pa pridobijo na ugledu in si tako olajšajo dostop na nove trge. Prav tako izdelki s certifikatom pridobijo na dodani vrednosti in kakovosti, krepi pa se tudi sodelovanje med udeleženci gozdno-lesne verige.

GOVOR DIREKTORICE SKLADA, Irene ŠINKO

GOVOR MINISTRA MKO, mag. Dejana ŽIDANA


 

Več o certifikatu FSC za gozdno posest in gozdno-lesna podjetja KLIKNI TUKAJ

____________________________________________________________

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 11. marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.

Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen je skrb za racionalno rabo ter okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

Sklad izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, namenjenih tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja ter za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

Z odkupom, s prodajo in z menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

V skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, zlasti na gorskih in hribovitih območjih.

Sklad kot zaščitnik interesa države glede lastništva kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije skrbi za sodno in zunajsodno ureditev lastninske pravice ter ureja druge stvarne pravice in geodetske zadeve, povezane z zemljišči, s katerimi upravlja.

Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

 

OBVESTILO ZA JAVNOST

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vso zainteresirano javnost obvešča, da je kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, na Portalu javnih naročil, pod številko JN6469/2014, dne 10. 6. 2014, objavil naslednje javno naročilo:
 

Vzdrževanje osuševalnih sistemov v letu 2014

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada, na povezavi:
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-za-leto-2014/

Obvestilo je bilo poslano v objavo tudi v uradno glasilo Evropske skupnosti.

Skrajni rok za oddajo ponudb je: 21. 7. 2014 do 9:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo: 22. 7. 2014 ob 09:00 uri, v sejni sobi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.

Sklad bo namreč za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja osuševalnih sistemov v letu 2014, v skladu s 5. členom Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/2014) z izbranim izvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena citirane Uredbe, in izbranim po predpisih o javnem naročanju, sklenil ustrezno pogodbo.  

OBVESTILO ZA JAVNOST

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vso zainteresirano javnost obvešča, da je kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, na Portalu javnih naročil, pod številko NMV1695/2014, dne 11. 6. 2014, objavil naslednje javno naročilo:

Vzdrževanje namakalnih sistemov za leto 2014

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada, na povezavi:
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-za-leto-2014/

Skrajni rok za oddajo ponudb je: 23. 6. 2014 do 9:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo: 23. 6. 2014 ob 10:00 uri, v sejni sobi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.

Sklad bo namreč za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2014, v skladu s 5. členom Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/2014) z izbranim izvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena citirane Uredbe, in izbranim po predpisih o javnem naročanju, sklenil ustrezno pogodbo.  

 

OBVESTILO

Območna izpostava Sklada Trbovlje,  Ulica 1. junija 2,  1420 Trbovlje, je z dnem 30. 5. 2014 prenehala z delovanjem. Stranke prosimo, da se od zaprtja izpostave dalje obračajo na območno izpostavo Sklada v Ljubljani, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (tel.: 01 280 92 03).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi naši gozdovi in produkti so

FSC certificirani 

 


 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 Naslov: Dunajska cesta 58, 
              1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 11 00
Faks: 01 434 11 31
E-pošta: info.skzgrs@gov.si
direktorica: Irena Šinko

Imate vprašanje, pobudo, pritožbo, pohvalo…?

Pošlji