Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 

PREKLIC POOBLASTIL

Z dnem 1.7.2016, direktorica Sklada KZG RS, preklicuje vsa izdana pooblastila za zastopanje Sklada in vsa izdana pooblastila v zvezi z opravljanjem dela na Skladu naslednjim uslužbencem, ki so navedeni v priponki.

 


SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča stranke, da  z 31. marcem 2017 zapira Območno izpostavo  v Ormožu, na  naslovu Ptujska cesta 12, 2270 Ormož.

                                                                                             I.

Z 1. aprilom 2017 bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za stranke z območja občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter ostale bližnje občine, nadaljeval poslovanje v prostorih Občine Ormož, na naslovu Ptujska cesta 6, Ormož.

 Uradne ure za stranke so vsak petek od 8.00 do 12.00

 Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 690 009.

 

                                                                                 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS


SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Javni poziv za izbiro najugodnejšega ponudnika za sklenitev  začasnega sporazuma o obdelavi zemljišča za leto 2017.

Rok za oddajo ponudbe se izteče 28.4.2017. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na pošto do 18:00 ure do 28.4.2017.

Dokumentacija

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Javni poziv za izbiro najugodnješega ponudnika za sklenitev začasnega sporazuma o obdelavi zemljišč s pripadajočim trajnimi nasadi za leto 2017.

Rok za oddajo ponudbe se izteče 21.4.2017. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na pošto do 18:00 ure, do petka 21.04.2017.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Javni poziv za izbiro najugodnejšega ponudnika za sklenitev začasnega sporazuma o obdelavi zemljišč na območju nadzemnega pridobivalnega prostora, za leto 2017.

Dokumentacija

 

SPOROČILA ZA JAVNOST

Obveščam, da je bil v Uradnem listu št. 18 dne 14.4.2017 v razglasnem delu objavljen javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč v k.o. Podigrac, Mengeš in Drbetinci.

Rok za oddajo ponudb je petek, 28.4.2017, do 12.ure. Odpiranje ponudb bo 4.5.2017 ob 13.00 uri. 

Izpis iz uradnega lista

SPOROČILO ZA JAVNOST

Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2

  Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na svoji 20. redni seji, dne 31. 5. 2016, s sklepom št. 145/2016, sprejel obvezno razlago tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2, z naslednjo vsebino:

»Obseg prednosti do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 se zmanjša le za površine, pridobljene v zakup po 6. 6. 2014, ki so bile pridobljene na podlagi uveljavljene prednosti iz naslova VVO 1.«.

 Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB 2, sprejet na 16. redni seji, dne 24. 2. 2016, je namreč spremenil tretji odstavek 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč tako, da je prednostno pravico do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 omejil na obseg lastnih zemljišč zakupnika na VVO 1, pri čemer se pravica do prednosti upošteva šele za zakupna razmerja sklenjena po 6. 6. 2014.

V zvezi z navedeno dopolnitvijo pa so se pri zakupnikih, ki jih le ta zadeva, pojavila vprašanja glede razlage obsega uveljavljanja prednosti do zakupa, in sicer, ali se obseg prednostnega upravičenja zmanjša za prav vsa sklenjena zakupna razmerja po 6. 6. 2014, ali zgolj za tiste površine, ki jih je zakupnik pridobil v zakup izrecno na podlagi navedene prednosti iz naslova VVO 1. Svet Sklada je v zvezi z navedenim odločil, kot izhaja iz zgoraj citirane obvezne razlage.

                                                                         

POZIV ZA UREDITEV PRAVICE ZA ODJEM VODE IZ NAMAKALNEGA SISTEMA VOGRŠČEK ZA NAMAKANJE IZVEN OBMOČJA SISTEMA

 

 

 

OBVESTILO
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane kupce državnih gozdov, da bo vse vloge za nakup gozdov, ki bodo na Sklad prispele po 15. aprilu 2016, prenesel v obravnavo družbi SiDG d.o.o., katera bo s 1. julijem 2016 prevzela upravljanje državnih gozdov.
 
V tekočem obdobju, do 1. julija 2016, bo Sklad obravnaval že prejete vloge za prodajo državnih gozdov.
 
Irena Šinko
direktorica

 

Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi

Obvestilo pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem

OBVESTILO pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS, o obveznosti prejemanja in izdajanja e-računov


JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA ZAKUP

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.


Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 11. marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.

Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen je skrb za racionalno rabo ter okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

Sklad izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, namenjenih tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja ter za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

Z odkupom, s prodajo in z menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

V skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, zlasti na gorskih in hribovitih območjih.

Sklad kot zaščitnik interesa države glede lastništva kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije skrbi za sodno in zunajsodno ureditev lastninske pravice ter ureja druge stvarne pravice in geodetske zadeve, povezane z zemljišči, s katerimi upravlja.

Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 Naslov: Dunajska cesta 58, 
              1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 11 00
Faks: 01 434 11 31
E-pošta: info.skzgrs@gov.si
direktorica: Irena Šinko

Uradne ure za reklamacije v ponedeljek in sredo med 8:00 in 11:00 uro.

- izdani računi:  

01 434 1132
01 434 1107

- opomini: 01 434 1132

- izvršbe: 01 434 1108

Imate vprašanje, pobudo, pritožbo, pohvalo…?

Pošlji