A A

Nujne sanacije plazov po nalivih v maju in juniju 2023 na državnih kmetijskih zemljiščih
9. junij 2023

Nedavni močni nalivi v maju in juniju 2023 so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za kmetovalce in pridelke ter lahko povzročijo obsežno gospodarsko škodo na kmetijskih zemljiščih. V teh primerih je hitro in usklajeno ukrepanje ključnega pomena. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je takoj pristopil k sanaciji plazov na zemljiščih v zakupu kmetov, zlasti v Halozah in Slovenskih goricah, kjer je bilo s terenskim popisom zabeleženih več kot 40 plazov oz. zemeljskih usadov zaradi posledic neurja, skupno vrednostjo sanacij v skupnem znesku več kot 50.000 EUR.

Urgentno se je pristopilo k nujnim sanacijam manjših plazov z vzpostavitvijo začasnih opornih zidov, preusmeritvijo vode ter obnovo erodiranih delov zemljišč. S tem ukrepanjem je Sklad prispeval k zmanjšanju trenutne škode ter preprečil nadaljnjo degradacijo kmetijskih zemljišč.

Pri večjih plazovitih območjih, ki zahtevajo obsežnejše sanacijske ukrepe, je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pristopil k pripravi javnega naročila za izvedbo del, kar vključuje strokovno oceno razsežnosti plazov in načrtovanje ustrezne sanacijske strategije. Sklad tesno sodeluje s strokovnjaki in izvajalci ter upošteva najboljše prakse pri izbiri tehnik in materialov za obnovo prizadetih območij. S pripravo javnega naročila bo Sklad omogočil izvedbo sanacijskih del s strani strokovno usposobljenih izvajalcev, kar je ključno za učinkovito obnovo in preprečevanje nadaljnje gospodarske škode. Zato poleg nujne sanacije plazov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS poudarja pomen preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja plazov na kmetijskih zemljiščih v prihodnosti. To vključuje izvajanje nadzora in vzdrževanja na območjih s potencialnim tveganjem, vzpostavitev ustreznih drenažnih sistemov ter promocijo trajnostnih praks upravljanja tal med kmetovalci.

S takojšnjim ukrepanjem in usklajenim delovanjem je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS urgentno uredil dostop do kmetijskih zemljišč za izvedbo tehnoloških ukrepov in tako pomagal zmanjšati gospodarsko škodo, ter ohraniti trajnostno kmetijsko dejavnost.