A A

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS glede poplav
9. avgust 2023

Slovenija se sooča s katastrofalnimi posledicami pretekle naravne ujme. Skupaj moramo odreagirati enotno in hitro.

Veliko škode so utrpela tudi kmetijska zemljišča. Sklad KZG Republike Slovenije, ki v imenu in za račun Republike Slovenije gospodari in upravlja z državnimi kmetijskimi zemljišči, bo moral k sanacijam pristopiti učinkovito. Zaposleni Sklada si bomo prizadevali, da bo pregovorna vztrajnost slovenskega kmetijstva ostala resnica in tako pristopili k vzpostavljanju normalnega stanja na državnih kmetijskih zemljiščih.

Vse zakupnike zemljišč in ostale deležnike, s katerimi sodelujemo, prosimo, da nam posredujete podatke o prizadetih kmetijskih zemljiščih.

Prišel je čas, ko bomo skupaj morali pričeti intenzivno načrtovati, kako se s tovrstnimi dogodki soočati tudi v prihodnosti. Narava je očitno načeta. Poglavje o naravnih nesrečah bo moralo biti prisotno v strategiji ravnanja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije, ki jo bomo na Skladu KZG Republike Slovenije pripravili še letos. Vabljeni k razmisleku o rešitvah.

 

mag. Irena Tušar

direktorica