A A

Sektor za pravne zadeve

Opravlja vsa dela in naloge s področja pravnih zadev, ki se nanašajo na gospodarjenje s kmetijskimi in ostalimi zemljišči ter kmetijami v lasti Republike Slovenije in izvaja druge spremljajoče naloge v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Naloge:

•zastopanje Sklada pred sodišči in upravnimi organi v skladu s pooblastili,

•priprava vsebinskih mnenj in opredelitev v postopkih denacionalizacije pred upravnimi organi,

•zastopanje Sklada pri premoženjskih zahtevkih na osnovi postopkov vračanja zaplenjenih premoženj,

•obravnavanje sodnih in izven sodnih premoženjskih zahtevkov,

•vlaganje tožb na prepustitev kmetijskih zemljišč v posest Sklada, kjer so zemljišča v protipravni posesti tretjih oseb,

•vlaganje tožb zaradi neupravičene obogatitve tretjih oseb zaradi protipravne posesti,

•reševanje sodnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami,

•priprava listin in opredelitev odvetnikom,

•pravna podpora vsem organizacijskih enotam in organom Sklada,

•strokovna podpora postopkom prenosov zemljišč in vodenje postopkov prenosa na sodišču in upravnih postopkih,

•pravna podpora pri sklepanju zakupnih, najemnih pogodb, pogodb o prometu z zemljišči in pri dajanju soglasij,

•priprava pogodb potrebnih za izvajanje nalog in dejavnosti Sklada,

•kontrola listin pred predajo v knjiženje finančno računovodski službi,

•urejanje vpisovanja lastninske pravice RS v zemljiško knjigo na osnovi pogodb in aneksov,

•vlaganje ugovorov in pritožb v zvezi z zemljiško knjižnimi sklepi,

•vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev v zvezi z upravnimi postopki,

•urejanje pravnih postopkov v primeru neplačanih terjatev,

•sodelovanje pri kazenskih in odškodninskih zahtevkih Sklada,

•po potrebi podaja mnenja na osnutke internih aktov Sklada,

•sodelovanje pri pripravi organizacijskih predpisov in navodil Sklada,

•priprava tipskih pogodb in navodil za sklepanje pogodb,

•urejanje upravnih postopkov s področja dela sektorja,

•sodelovanje v postopkih javnega naročanja,

•sodelovanje na področju delovno pravnih zadev,

•sodelovanje v postopkih izterjave in izvršb,

•pripravljanje poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela sektorja,

•spremljanje in izvajanje vseh predpisov v pristojnosti delovanja Sklada,

•spremljanje izvajanja internih predpisov sektorja,

•priprava predlogov internih aktov, ki urejajo področje delovanja sektorja in skrbništvo nad njimi;