A A

Služba notranje revizije

Služba notranje revizije izvaja revidiranje poslovanja Sklada znotraj vseh poslovnih področij Sklada ter podaja zagotovila in priporočila direktorju in Svetu Sklada o učinkovitosti poslovanja in skladnosti poslovanja z zunanjo in notranjo zakonodajo.

Naloge:

  • izvajanje standardnih nalog vodenja službe notranje revizije, skladno z obstoječo zakonodajo;
  • izdelava strateškega in letnega načrta dela službe notranje revizije;
  • revidiranje poslovnih funkcij organizacijskih enot Sklada z vidika obstoja in delovanja notranjih kontrol ter kvalitete in zanesljivosti informacijske podpore;
  • izvajanje izrednih revizijskih pregledov;
  • poročanje direktorju in Svetu Sklada o ugotovitvah iz revizijskih pregledov ter uresničevanja revizijskih priporočil s strani pristojnih organizacijskih enot;
  • svetovanje vodstvu Sklada z namenom izboljšanja notranjih kontrol in boljšega obvladovanja tveganj;
  • stalni metodološki razvoj notranjega revidiranja;
  • skrbništvo nad priročnikom za notranje revidiranje;
  • sodelovanje z zunanjim revizorjem, nadzorniki Računskega sodišča in predstavniki Ministrstva za finance;
  • urejanje arhiva iz delovnega področja službe.

 Notranjo revizijo za Sklad izvajajo zunanji izvajalci.