A A

Organizacija SKZG RS

Med seboj povezane naloge na posameznem področju dela Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se opravljajo v okviru naslednje notranje organizacijske strukture:

1. Vodstvo Sklada
2. Urad direktorja
3. Služba notranje revizije
4. Sektor za kmetijstvo
5. Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo
6. Sektor za pravne zadeve
7. Sektor za splošne zadeve


Na področju sektorja za kmetijstvo je območje Republike Slovenije razdeljeno na območne izpostave, ki se organizacijsko povezujejo v upraviteljstva.

 

Naloge posameznih služb so opisane na povezavi: http://www.s-kzg.si/si/delovna-podrocja/. Sektor za splošne zadeve Služba za geodezijo Sektor za kmetijstvo Sektor za poslovno organizacijo Sektor za gozdarstvo Sektor za pravne zadeve Sektor za urejanje evidenc nepremičnin Vodstvo Upraviteljstvo osrednje Slovenije Upraviteljstvo južne Slovenije Upraviteljstvo zahodne Slovenije Upraviteljstvo vzhodne Slovenije Upraviteljstvo SV Slovenije Upraviteljstvo JV Slovenije Upraviteljstvo JZ Slovenije Upraviteljstvo osrednje Slovenije Služba za organizacijsko tehnične zadeve Finančno računovodska služba Služba za informacijsko tehnologijo (IT) Image Map