A A

Vloge za menjavo kmetijskih zemljišč

V kolikor ste zainteresirani za menjavo zemljišča, ki je v lasti RS in upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je potrebno podati vlogo. Vlogo je potrebno posredovati po pošti na naslov: Sklad KZG RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: info.skzgrs@gov.si.

Za obravnavo vlog je pri Skladu pristojna Komisija za pravni promet, ki preveri vse predpisane predpostavke za izvedbo pravnega prometa ter tudi usmeritve aktov Sklada, za odtujevanje in pridobivanje zemljišč v lasti Republike Slovenije. Komisija na podlagi tega sprejme odločitev, ali se bo pravni promet izvedel in če se bo izvedel, pod kakšnimi pogoji.

Po obravnavi vloge na komisiji za promet se interesenta o odločitvi komisije pisno obvesti.

Vloge se rešujejo po vrstnem redu prispetja. Menjava zemljišč je agrarna operacija, ki se izvaja zaradi racionalnejše rabe kmetijskega zemljišča in le v primeru, da vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.

Obrazec - Vloga za menjavo