A A

Vloge za odkup zemljišč in objektov

V kolikor ste zainteresirani za nakup zemljišča, ki je v lasti RS in upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je potrebno podati vlogo. Vlogo je potrebno posredovati po pošti na naslov: Sklad KZG RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, ali elektronski pošti na naslov: info.skzgrs@gov.si.

Za obravnavo vlog je pri Skladu pristojna Komisija za pravni promet, ki preveri vse predpisane predpostavke za izvedbo pravnega prometa ter tudi usmeritve aktov Sklada, za odtujevanje zemljišč v lasti Republike Slovenije. Komisija na podlagi tega sprejme odločitev, ali se bo pravni promet izvedel in če se bo izvedel, pod kakšnimi pogoji.

Vloge se rešujejo po vrstnem redu prispetja in v skladu s finančnim planom in strategijo prodaje.

Po obravnavi vloge na komisiji za promet se interesenta o odločitvi komisije pisno obvesti.

Obrazec: Vloga za odkup nepremičnine - zemljišče z objektom

Obrazec: Vloga za odkup nepremičnine - zemljišče