A A

Zakoni in drugi pomembni pravnoformalni dokumenti

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2023–2027)

Sklep Sveta Sklada KZG RS ob sprejetju Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2023–2027)

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB1

Sprememba in dopolnitev statuta Sklada z začetkom veljavnosti 5.1.2023

Soglasje Vlade RS k spremembi statuta z dne 5.1.2023

Statut Sklada z začetkom veljavnosti 20.9.2016

Soglasje Vlade RS k statutu z dne 20.9.2016

Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2019–2022)

Sklep soglasja vlade RS k Razvojni strategiji SKZGRS 2019-2022

Sklep Sveta Sklada KZG RS ob sprejetju Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2019–2022)

Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2022

Finančni načrt in program Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2023

Soglasje ministrice k Finančnemu načrtu in programu dela Sklada za leto 2023

Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021

Finančni načrt in program Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2022 

Soglasje ministra k finančnem načrtu in programu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2022

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2020

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2020

Soglasje ministrice MKGP k Programu dela in finančnem načrtu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2020

Pravila za odjem vode iz namakalnega razvoda Vogršček za uporabo vode izven območja razvoda, za porabnike vode, ki so na sistem že priključeni, na dan 1. april 2016

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev -  sprejel Svet Sklada, 30. 8. 2011

Pravilnik o spremembi  Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev - november 2013

Pravilnik o spremembi  Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev - maj 2014 

Pravilnik o prometu z nepremičninami, sprejel Svet Sklada 14. junija 2018

Pravilniku o prometu z nepremičninami z dne 27. julija 2018 s soglasje Vlade RS z dne 27. julija 2018

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, sprejel Svet Sklada 9.7.2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, sprejel Svet Sklada 14.1.2020

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, ki je bil sprejet na 29. redni seji dne 1.12.2020

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2022

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2022

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2021

Faktorji ogroženih območij in ugodne prometne lege 2020

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege 2014

Seznam velikih namakalnih sistemov v odmeri

Veliki in delno delujoči namakalni sistem v odmeri

 

Arhiv